ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30 ก.ย. 63 กิจกรรมมุทิตาคารวะ”ร้อยความรักถักทอใจ ด้วยสายใย ความผูกพัน”

กำหนดการ

กิจกรรมมุทิตาคารวะ”ร้อยความรักถักทอใจ ด้วยสายใย ความผูกพัน”

วันพุธที่  30  กันยายน  2563

ณ  โรงเรียนวัดสิริมงคล  ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ณ โรงเรียนวัดสิริมงคล การแต่งกายของครู ชุดสีกากี / การแต่งกายของนักเรียน ชุดนักเรียน โรงเรียนวัดสิริมงคล
12 ก.ย. 63 กำหนดการงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ

กำหนดการงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ

วันเสาร์ที่  12  กันยายน  พ.ศ. 2563

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดสิริมงคล  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดสิริมงคล ครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่งชุดสุภาพ โรงเรียนวัดสิริมงคล
13 ส.ค. 63 การดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และนำนักเรียนชั้นม.1 - ม.3 เข้าร่วมกิจกรรม เวลา 09.00-11.00 น.
หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดสิริมงคล อบต.ดอนกอก