ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬาสี วันเด็ก 2566 (อ่าน 125) 14 ม.ค. 66
โครงงานคุณธรรม เรื่อง เด็กอิ่มท้อง สมองใส ด้วยหัวใจที่พอเพียง (ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงแหนแดง) ม.1-3 (อ่าน 347) 25 ธ.ค. 64
โครงงานคุณธรรม เรื่อง เด็กอิ่มท้อง สมองใส ด้วยหัวใจที่พอเพียง (ฐานการเรียนรู้เพาะเลี้ยงหอยเชอร์รี่สีทอง) ม.1-3 (อ่าน 369) 25 ธ.ค. 64
โครงงานคุณธรรม เรื่อง เด็กอิ่มท้อง สมองใส ด้วยหัวใจที่พอเพียง (ฐานปลูกพืชผักสวนครัวตามฤดูกาล) ม.1-3 (อ่าน 654) 25 ธ.ค. 64
โครงงานคุณธรรม เรื่อง สวดมนต์ฝึกจิต พัฒนาสติปัญญาป.4-6 (อ่าน 402) 25 ธ.ค. 64
โครงงานคุณธรรม เรื่อง ห้องเรียนสะอาดดีเพราะมีความรับผิดชอบ ป.4-6 (อ่าน 365) 25 ธ.ค. 64
โครงงานคุณธรรม เรื่อง ห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียน ป.1-3 (อ่าน 487) 25 ธ.ค. 64
โครงงานคุณธรรม เรื่อง อนาคตสดใสได้ด้วยการออม ป.4-ป.6 (อ่าน 355) 25 ธ.ค. 64
โครงงานคุณธรรม เรื่อง ห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียน ป.1-3 (อ่าน 401) 25 ธ.ค. 64
โครงงานคุณธรรม เรื่อง เด็กอิ่มท้อง สมองใส ด้วยหัวใจที่พอเพียง ได้เผยแพร่โครงการให้โรงเรียนในเครือข่าย (อ่าน 376) 25 ธ.ค. 64
Best Practice การพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน ด้วยรูปแบบ SMILE MODEL (อ่าน 451) 19 พ.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร(งานเปลี่ยนหลังคา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (อ่าน 276) 09 พ.ย. 64
สรุปแบบสอบถามความพร้อมในการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดสิริมงคล ของครู (อ่าน 36) 24 ต.ค. 64
แบบสอบถามความพร้อมในการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดสิริมงคล ของครู (อ่าน 35) 24 ต.ค. 64
แบบสอบถามความพร้อมในการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดสิริมงคล ของคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 47) 24 ต.ค. 64
สรุปแบบสอบถามความพร้อมในการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดสิริมงคล ของผู้ปกครอง (อ่าน 35) 24 ต.ค. 64
แบบสอบถามความพร้อมในการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภาคเรียนที่ิ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดสิริมงคล ของผู้ปกครอง (อ่าน 29) 24 ต.ค. 64
สรุปแบบสอบถามความพร้อมในการเปิดเรียนในสถานการ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 ของคณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 32) 24 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียน การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(covid19) (อ่าน 279) 13 ก.ค. 64
นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (อ่าน 258) 23 มิ.ย. 64
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 341) 25 ก.พ. 64
สอบกลางภาคเรียน วันที่ 4-5 มีนาคม 2564 (อ่าน 284) 25 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนวัดสิริมงคล (อ่าน 409) 11 ม.ค. 64
แจ้งเปิดเรียนชดเชยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 557) 23 ก.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึก (อ่าน 513) 30 มิ.ย. 63
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน (อ่าน 522) 23 มิ.ย. 63
การออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวร (อ่าน 533) 23 มิ.ย. 63
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 488) 25 มี.ค. 63
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 463) 10 มี.ค. 63