รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี(แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2564)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.52 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี(มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.29 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี(มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.45 KB