โรงเรียนวัดสิริมงคล
179 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง  ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสมพงษ์ โพธิรัตน์วัฒนกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา