ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 1,030,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 510,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 700,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 777,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ : 599,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบองค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 36,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.602/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 125,800 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 11,100 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ.30(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 25,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 150,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ : 389,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2562
งบประมาณ : 1,892,000 บาท
เพิ่มเติม..