โรงเรียนวัดสิริมงคล
179 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง  ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเมตตา กันทา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์