ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอรพินท์ อันชำนาญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางรุจิรา กฤตเวทิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางพิศมัย แหลมทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1