กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอรพินท์ อันชำนาญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0939862295
อีเมล์ : Orapin.pin33@gmail.com

นางรุจิรา กฤตเวทิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 089280687
อีเมล์ : krutew 2515@gmai.lcom

นางพิศมัย แหลมทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0629938824
อีเมล์ : gifpgolf@gmail.com