โรงเรียนวัดสิริมงคล
179 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง  ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอรพินท์ อันชำนาญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรุจิรา กฤตเวทิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางพิศมัย แหลมทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1