กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธีระศักดิ์ ประตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 081-7396092
อีเมล์ : theerasaK_prata@hotmail.com