โรงเรียนวัดสิริมงคล
179 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง  ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเลื่อน สีเลา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : -
เบอร์โทร : 0929604552
อีเมล์ : sirimongkolphochai2559@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายทรัพย์ เพาะไธสง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : -
เบอร์โทร : 0956136197
อีเมล์ : sirimongkolphochai2559@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม แสนอยู่
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : -
เบอร์โทร : 0872379473
อีเมล์ : sirimongkolphochai2559@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายนิคม เม็กไธสง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : -
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : sirimongkolphochai2559@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางทองออน จั้นวันดี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : -
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : sirimongkolphochai2559@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย พลไธสง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : -
เบอร์โทร : 0981605600
อีเมล์ : sirimongkolphochai2559@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายคำผุน สิงหาทุม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : -
เบอร์โทร : 0613281235
อีเมล์ : sirimongkolphochai2559@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระศักดิ์ ประตา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0817396092
อีเมล์ : theerasak_prata@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ โพธิรัตน์วัฒนกุล
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0892831505
อีเมล์ : sompongpo2483@gmail.com