คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเลื่อน สีเลา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : -
เบอร์โทร : 0929604552
อีเมล์ : sirimongkol2563@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายทรัพย์ เพาะไธสง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : -
เบอร์โทร : 0956136197
อีเมล์ : sirimongkol2563@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม แสนอยู่
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : -
เบอร์โทร : 0872379473
อีเมล์ : sirimongkol2563@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายนิคม เม็กไธสง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : -
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : sirimongkol2563@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางทองออน จั้นวันดี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : -
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : sirimongkol2563@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย พลไธสง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : -
เบอร์โทร : 0981605600
อีเมล์ : sirimongkol2563@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายคำผุน สิงหาทุม
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : -
เบอร์โทร : 0613281235
อีเมล์ : sirimongkol2563@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระศักดิ์ ประตา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0817396092
อีเมล์ : theerasak_prata@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางกฤษณา เกลียววงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ