คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางมาลัย เป็นนวล
ครู คศ.3

นางสาวเนาวรัตน์ ชินวงษ์
ครู คศ.3

นายสุชิน แสวงชัย
ครูอัตราจ้าง