โรงเรียนวัดสิริมงคล
179 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง  ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางมาลัย เป็นนวล
ครู คศ.3

นางสาวเนาวรัตน์ ชินวงษ์
ครู คศ.3

นางมยุรี รองทุ่ง