ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้ให้บริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย”

ปรัชญา
          ปญฺญายฺ  ธเนนฺน  เสยฺโย
         ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์