วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้ให้บริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ บนพื้นฐานของความเป็นไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน”


ปรัชญา
          ปญฺญายฺ  ธเนนฺน  เสยฺโย
            ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์