โรงเรียนวัดสิริมงคล
179 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง  ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอาทิตยา สมอนา
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐนันท์ จำนงค์พันธ์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชมพูนุช สกุลหล้า
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรรณภาพร พลงิ้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายนันทนาการและกีฬา
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจันทมณี หมวดไธสง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชัยชนะ ทองพาพันธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรภัทร เผยไธสง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสถานที่
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเพลินพิศ พันโยศรี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข
ระดับชั้น : ม.1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนิกัลยา ดีขามนอก
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฎิคม
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปวีกรณ์ มิสา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐธิดา วงศ์อินตา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.1