ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
      โรงเรียนวัดสิริมงคล  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2481 โดยอาศัยศาลาวัดสิริมงคลเป็นสถานที่เรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–4 นายพรมมา  สิริพุทไธวรรณ เป็นครูใหญ่คนแรก จัดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
      พ.ศ. 2484  นายพรมมา สิริพุทไธวรรณ ได้ย้ายสับเปลี่ยนกับนายสังข์ สุวรรณรัตน์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโคกกุงเป็นเวลา 6 เดือน แล้วจึงย้ายกลับ
     พ.ศ. 2496 คณะครู กรรมการศึกษา และประชาชนในเขตบริการของโรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ในที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน เป็นอาคาร 1 หลัง 4 ห้องเรียนสิ้นค่าก่อสร้าง 8,000 บาท และย้ายมาเรียนอาคารหลังใหม่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2506
     พ.ศ. 2513 นายพรมมา สิริพุทไธวรรณ ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต และย้ายนายสมบูรณ์  นพไธสง ครูใหญ่โรงเรียนวัดพนมวันมาเป็นครูใหญ่แทน
     พ.ศ. 2514 คณะครู กรรมการศึกษาและประชาชนในเขตบริการได้รื้ออาคารเรียนหลังเก่าแล้วจัดสร้างอาคารเรียนแบบ 001 ขนาด 4 ห้องเรียน ใช้งบประมาณ 13,355.50 บาท
     พ.ศ. 2514 คณะครู กรรมการศึกษาและประชาชนในเขตบริการได้รื้ออาคารเรียนหลังเก่าแล้วจัดสร้างอาคารเรียนแบบ 001 ขนาด 4 ห้องเรียน ใช้งบประมาณ 13,355.50 บาท
     พ.ศ. 2514 นายสมบูรณ์  นพไธสง ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดอมราวาส และนายจันทร์ เม็นไธสง ครูใหญ่โรงเรียนวัดอมราวาส ย้ายมาเป็นครูใหญ่แทน ในปีนี้ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แบบ ป.1 ซ ขนาด 6 ห้องเรียน ราคา 200,000 บาท และได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2515
     พ.ศ. 2516 นายจันทร์ เม็นไธสง ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดอมราวาส และนายทองสา  ยาวไธสง ครูโทโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ ย้ายมาเป็นครูใหญ่แทน และได้รับงบประมาณ 24,000 บาท สร้างบ้านพักครู 1 หลัง
     พ.ศ. 2521 นายทองสา  ยาวไธสง ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดธาตุ นายบุญจันทร์  แปวไธสง ย้ายมาเป็นครูใหญ่แทน
     พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณ 148,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ. ขนาด 4 ห้องเรียน เฉพาะชั้นบน
     พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณจากกรมอนามัย 25,000 บาทสร้างถังเก็บน้ำฝน ฝ.30 จำนวน 7 คอลัม
     พ.ศ. 2524 นายบุญจันทร์  แปวไธสง ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดบุปผาราม และย้าย  นายจันทร์ เม็นไธสง ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนอมรสิริสามัคคีมาเป็นครูใหญ่แทนและได้รับงบประมาณ 200,000 บาทต่อเติมอาคารเรียน ป.1 ฉ ชั้นล่าง 4 ห้องเรียน และได้ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารจากครูใหญ่เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
     พ.ศ. 2527 นายจันทร์ เม็นไธสง ได้ลาออกจากราชการ นายวิศิษฐ์  สร้อยสวัสดิ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน
     พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณ 599,000 บาท สร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.205/26 จำนวน  1 หลัง และได้รับงบประมาณ 790,000 บาท สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ขนาด 4 ห้องเรียน เฉพาะชั้นบน
     พ.ศ. 2529  นายวิศิษฐ์  สร้อยสวัสดิ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง และย้ายนายวิเชียร  ดาโสม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต มาดำรงตำแหน่งแทน
     พ.ศ. 2530 บริษัท หลุยส์ (ที) เลียวโนแวนส์ จำกัด ได้สร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน 3 คอลัม ราคา 30,000 บาท และได้รับงบประมาณ 125,000 บาท สร้างส้วม แบบ สปช 602/26 จำนวน 1 หลัง 10 ที่
     พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณ 36,000 บาท สร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33 จำนวน 3 คอลัม
     พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณ 240,000 บาท ต่อเติมอาคารเรียน แบบ สปช.105/26 ชั้นล่าง 4 ห้องเรียน
     พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณ 6,900 บาทขุดบ่อน้ำดื่ม 1 บ่อ
     พ.ศ. 2534 ได้รับอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในชั้น ม.1 ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521(ปรับปรุง พ.ศ. 2533)ของกระทรวงศึกษาธิการ
     พ.ศ.2536 นายวิเชียร  ดาโสม ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน และย้าย นายเกษม  โพธิขำ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดฤๅษีสถิต มาดำรงตำแหน่งแทน
     พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณ 60,000 บาท สร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33 จำนวน 3 คอลัม
     พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณ 128,000 บาท สร้างสนามบาสเกตบอล 1 สนาม และงบประมาณ 100,000 บาท จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
     พ.ศ. 2539 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ได้อนุมัติให้รื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป. 1 ฉ. ขนาด 8 ห้องเรียน โดยการขายทอดตลาด ทำให้โรงเรียนมีปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอ
     พ.ศ. 2540 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณ 200,000 บาทจัดทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน และห้องปฏิบัติการอีก 2 ห้อง และสมาคมวางแผนครอบครัวอำเภอพุทไธสง ได้จัดสร้างถังเก็บน้ำฝน ฝ.33 จำนวน 3 คอลัม มอบให้ โดยโรงเรียนได้สมทบเป็นค่าแรงจำนวน 6,000 บาท และทางราชการได้ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
     พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณ 510,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบอาคารปฏิรูปโรงเรียนเปิดใหม่ ขนาด 5 ห้องเรียน 1 หลัง
     พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณ 111,000 บาท ก่อสร้างส้วม 1 หลัง 4 ที่
     พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณ 100,000 บาท  ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 1 สนาม
     พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณ 777,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/29 จำนวน 3 ห้องเรียน
     พ.ศ. 2544 บริษัท มิตซูบิซิ เฮฟวี่ อินดัสตรีส์ แอร์ คอนดิชันเนอร์ส จำกัด(MAGO) ได้มอบทุนก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26 ขนาด 4 ห้องเรียน ห้องประกอบอาหาร และซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.205/26 ขนาด 10 ที่ ตลอดจนวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน รวมเป็นเงิน 700,000 บาท
     วันที่ 15  มีนาคม 2547 โรงเรียนได้ประสบวาตภัย ทำให้อาคารเรียน อาคารประกอบได้รับความเสียหายอย่างหนัก จึงได้รับงบประมาณซ่อมแซมจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก จำนวน 20,000 บาท สำหรับอาคารที่เสียหายมากใช้การไม่ได้ ได้ขอรื้อถอน
     พ.ศ. 2547 กรมทางหลวงชนบท ได้จัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 420 เมตร ราคา 1,400,000 บาท และนายสุรชัย ธารสิทธิพงศ์ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนได้บริจาคงบประมาณก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน ราคา 70,000 บาท มอบเป็นสมบัติของโรงเรียน และทำพิธีรับมอบเมื่อวันที่ 3  พฤษภาคม 2547
     วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2548  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ย้าย นายเกษม โพธิขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธาตุ และย้าย นายสมบัติ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน   บ้านโนนค้อ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล
     วันที่ 30 ตุลาคม 2548 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ย้ายนายปิยเชษฐ์  จันภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงสุวรรณ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล และย้ายนายสมบัติ บุญมี ไปดำรงตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสิงห์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
     วันที่ 2 กรกฎาคม 2552 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ย้ายนายพิสิษฐ์  บุญรับจิรโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงสุวรรณ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล และบรรจุแต่งตั้ง นายปิยเชษฐ์  จันภักดี เป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
     วันที่ 9 ตุลาคม นางดลพร  โล่คำ ได้มอบพระพุทธรูปพระพุทธปัญญาเลิศมงคล มูลค่า 60,000 บาท ไว้เป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
     วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ย้าย นายพิสิษฐ์  บุญรับจิรโรจน์  ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชายอรัญ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และย้ายนายราเมศน์  โสมแสน       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชายอรัญ มาดำรงตำแหน่งแทน
     วันที่ 21 ตุลาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ย้ายนายราเมศน์ โสมแสน ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
     วันที่ 1 ธันวาคม 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ย้าย นายสมพงษ์  โพธิรัตน์วัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล
     พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณ 350,000 บาท เปลี่ยนหลังคาอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/26จากหลังคามุงกระเบื้องเป็นหลังคาเหล็กรีดรอน และได้รับงบประมาณ 288,00 บาท จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนทางไกล(DLIT) และงบประมาณตามโครงการกระต้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจำนวน 150,000 บาท ก่อสร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตก
     วันที่ 13 เมษายน 2559  โรงเรียนจัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ระดมทุนเพื่อก่อสร้างโรงอาหาร และซื้อโต๊ะพร้อมที่นั่ง รวมทั้งสร้างที่จอดรถสำหรับนักเรียน รวมมูลค่าทั้งหมด 600,000  บาท
      พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. โครงการโรงเรียน ICU จำนวน 746,000 บาท ซ่อมแซมอาคารเรียน สปช. 120/26 และอาคารเรียนแบบปฏิรูป  และได้รับงบประมาณ 135,300 บาทซ่อมแซมอาคารเรียนปฏิรูปโดยการปูพื้นด้วยกระเบื้อง จำนวน 5 ห้องเรียน และงบประมาณ 389,000 บาท ก่อสร้างส้วมแบบ สพฐ.4 จำนวน 1 หลัง 4 ที่
     พ.ศ. 2562 ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. ในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.103/26 (พื้นยกสูง ขนาด 3 ห้องเรียน) งบประมาณ 1,892,000 บาท                 
 
     พ.ศ. 2562 ได้รับงบบริจาคของผู้ปกครองนักเรียนในเขตบริการโรงเรียน จำนวน 129,300 บาท ก่อสร้างส้วมแบบออกแบบเอง จำนวน 1 หลัง 4 ที่ 
     
 วันที่ 30 กันยายน 2563 นายสมพงษ์  โพธิรัตน์วัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล ได้เกษียณอายุราชการ
      วันที่ 30 กันยายน 2563 นายสมพงษ์  โพธิรัตน์วัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล ได้เกษียณอายุราชการ
       
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ย้าย
นางกฤษณา เกลียววงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล

      พ.ศ. 2563 ได้รับงบประมาณ 95,600 บาท ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบสปช.105/29 ติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส 304 หนา 0.9 ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
       ปัจจุบันโรงเรียนวัดสิริมงคล เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา(อนุบาล 2-3) ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-3)  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 229 คน ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู 15 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูพี่เลี้ยง 1 คน นักการภารโรง 1 คน มีหมู่บ้านในเขตบริการ  5  หมู่บ้าน