พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ
    
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
         2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก
12 ประการ
         3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม และบูรณาการการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความ
รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา


เป้าหมาย
          1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน  มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
และมีคุณภาพ
           2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
           3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่นมีทักษะที่เหมาะสม มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
           4. สถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล
           5. สถานศึกษาบูรณาการการทำงานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ
           6. สถานศึกษาพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ