กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวขนิษฐา สลุบพล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 095-6109862
อีเมล์ : khanitha9862@gmail.com