ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางลออ กัณหา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวขนิษฐา สลุบพล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6