กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสลักจิต มนไธสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0862451908
อีเมล์ : krooluk2010@gmail.com

นางจิตราพรรณ อุ่นศิริวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0852504787
อีเมล์ : Jittarpan.852@gmail.com

นายวินัย จอดนอก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0918289232