โรงเรียนวัดสิริมงคล
179 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง  ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสลักจิต ขุนศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจิตราพรรณ อุ่นศิริวงศ์
ครู คศ.3