กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอำนาจ ศรีภูวงศ์
ครู คศ.1