ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอำนาจ ศรีภูวงศ์
ครู คศ.1