ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพรมมา สิริพุทไธวรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ 2481 - พ.ศ 2484
ชื่อ-นามสกุล : นายสังข์ สุวรรณรัตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2484 - พ.ศ. 2484
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ นพไธสง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2514
ชื่อ-นามสกุล : นายจันทร์ เม็นไธสง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2516
ชื่อ-นามสกุล : นายทองสา ยาวไธสง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2521
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญจันทร์ แปวไธสง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2524
ชื่อ-นามสกุล : นายจันทร์ เม็นไธสง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายวิศิษฐ์ สร้อยสวัสดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร ดาโสม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม โพธิขำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ บุญมี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายปิยเชษฐ์ จันภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายพิสิษฐ์ บุญรับจิรโรจน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายราเมศน์ โสมแสน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ โพธิรัตน์วัฒนกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางกฤษณา เกลียววงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พ.ย.63 - ปัจจุบัน