ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายจำเริญ สายจีน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1