ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดสิริมงคล
ปีการศึกษา 2563
                                                     
ข้อมูล 16 ก.ค. พ.ศ. 2563

ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2 6 10 16
อนุบาล 3 6 13 19
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 12 6 18
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 12 10 22
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 9 7 16
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 7 7 14
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 8 8 16
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 11 7 18
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 11 7 18
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 10 6 16
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 9 6 15
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 12 5 17
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 10 7 17
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 14 6 20
รวม 137 105    242**