ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดสิริมงคล
ปีการศึกษา 2564
                                                          ข้อมูล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2 13 10 23
อนุบาล 3 6 10 16
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 5 15 20
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 12 6 18
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 11 10 21
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 15 14 29
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 9 8 17
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 12 3 15
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 9 8 17
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 13 7 20
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 12 4 16
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 10 7 17
รวม 127 102    229