โรงเรียนวัดสิริมงคล
179 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง  ตำบลดอนกอก  อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดสิริมงคล
ปีการศึกษา 2562
                                                                        
ข้อมูล 10 มิ.ย. พ.ศ. 2562

ชั้น ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2 7 13 20
อนุบาล 3 12 6 18
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 8 5 13
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 8 6 14
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 9 7 16
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 7 8 15
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 8 7 15
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 13 7 20
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 13 6 19
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 8 5 13
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 10 7 17
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 17 5 22
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 8 6 14
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 14 6 20
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 12 11 23
รวม 154 105    259**