ภาพกิจกรรม
IQA AWARD โรงเรียนวัดสิริมงคล
วันที่ 9 สิงหาคม 2565  โรงเรียนวัดสิริมงคล  รับการประเมิน IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 โดยคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประกอบด้วยนายพนม ศรีนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล นายหาญ แถวนาชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ  นายภาคภูมิ แก้วกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.เมธาพันธ์ กระสังข์สรสิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ  นางพนิดา สังสีแก้ว  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และ ดร.พิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามเกณฑ์ทั้ง 5 องค์ประกอบ และให้คำชี้แนะในการดำเนินการ โรงเรียนวัดสิริมงคลขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้   คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม           
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2565,18:41   อ่าน 95 ครั้ง