ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ (รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายบัญญวัติ เพียรนาราษฎร์
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2564,21:30   อ่าน 446 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดงในการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ (รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุภัชชา พรมโยธา
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2564,21:28   อ่าน 301 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงินในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ(รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุจิตรา พลไธสง
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2564,21:27   อ่าน 214 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้คะแนนเต็ม ความสามรถด้านการคิดคำนวณ ระดับชั้น ป.3 ในการทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวิรัญชณา รุ่งคำ
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2564,21:26   อ่าน 207 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะระดับประถมศึกษา ระดับภาค(คณะสงฆ์ภาค 11)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงปฎินธร เพาะไธสง
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2564,21:25   อ่าน 213 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบพระปริยัติธรรมศึกษาสนามหลวง สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนิสา กลิ่นหอม
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2564,21:24   อ่าน 159 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศุภกร โคกศรี
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2564,21:23   อ่าน 161 ครั้ง