ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Best Practice โรงเรียนสุจริต SMILE MODEL
ชื่ออาจารย์ : นางกฤษณา เกลียววงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2564,19:08  อ่าน 207 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่าคะแนนเฉลี่ย O - NET สูงกว่าระดับประเทศ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางอรพินท์ อันชำนาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2564,22:13  อ่าน 196 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ค่าคะแนนเฉลี่ย O -NET สูงกว่าระดับประเทศ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสลักจิต มนไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2564,22:11  อ่าน 193 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สถานที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดี ระดับภาค ระดับประถมศึกษา (วิถีคนดีสิริมงคล)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสลักจิต มนไธสง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2564,22:07  อ่าน 213 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติ จนเป็นแบบอย่างที่ดี ระดับภาค ระดับประถมศึกษา (วิถีคนดีสิริมงคล)
ชื่ออาจารย์ : นางพิศมัย แหลมทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2564,22:05  อ่าน 197 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ไปสู่การปฏิบัติ จนเป็นแบบอย่างที่ดี ระดับภาค ระดับประถมศึกษา ผลงานระดับดี "วิถีคนดีสิริมงคล"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรัญ บุญเฮ้า
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2564,22:02  อ่าน 252 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นายจำเริญ สายจีน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,15:44  อ่าน 299 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ตรวจข้อสอบภาษาไทยอัตนัย 0-net ป.6 ระดับดีเยี่ยม
ชื่ออาจารย์ : นางรุจิรา กฤตเวทิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,15:06  อ่าน 279 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางรุจิรา กฤตเวทิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,15:03  อ่าน 322 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางรุจิรา กฤตเวทิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,15:01  อ่าน 268 ครั้ง
รายละเอียด..